Levering & Garantie

Bestellingen kunnen worden afgehaald na de orderbevestiging tijdens de openingsuren bij Delloro Factory, Krijtersveld 5 2160 Wommelgem, of ze worden geleverd, enkel in België. De leveringen gebeuren in opdracht van Michele Moresi door Delloro.

Levering is gratis vanaf een aankoop vanaf 150 euro. 

Voor aankopen voor minder dan 150 euro worden de transportkosten supplementair aangerekend (alleen in België). Deze kosten zullen tijdens jullie online aankopen aangerekend worden. Je kan dit zelf selecteren. 

Kwaliteits Garantie 

Kurksmaak
Wanneer u een wijn met kurksmaak heeft, mag u deze, de fles zo vol mogelijk met de originele kurk, terugsturen naar Michele Moresi BV, Leon Fischerlaan 7, 1860 Meise. Wij zullen deze zonder problemen omruilen door eenzelfde fles die op dat moment verkocht wordt (de jaargang kan dus wijzigen). Wij betalen in geen enkel geval een fles met kurksmaak terug. Kurksmaak-wijnen worden enkel omgeruild!

In welke gevallen vervangen wij géén flessen met bewezen gebreken :

- wijnen die slecht zijn geworden door té lange bewaring (bv. frisse witte wijn die 5 jaar of ouder is)
- wijnen die geoxideerd zijn door uitdroging (rechtop bewaard in een té droge en té warme bergplaats)
- wijnen die niet via michelemoresi.be aangekocht werden

Kwaliteit
Voor zichtbare gebreken (glasbreuk, visuele gebreken, etc. ) dient de klant onmiddellijk een levering voorbehoud te maken, zoniet is een klacht op basis hiervan niet meer geldig. De klant dient tevens binnen 7 dagen na levering Michele Moresi hiervan per e-mail in kennis te stellen. 

Alle geleverde wijnen vallen onder de Michele Moresi-garantie. Indien een geleverde wijn niet aan de verwachtingen van de klant voldoet, staat het deze vrij om de wijn te laten ophalen (niet zelf retourneren!) door Michele Moresi, onder de volgende voorwaarden:

- de klant dient zich per e-mail in contact te stellen met onze klantendienst (michele@michelemoresi.be),
- enkel volle dozen en onbeschadigde flessen komen voor retourname in aanmerking. De klant mag uit slechts één doos maximaal 1 fles van dezelfde soort geopend hebben ter degustatie.
- voor de retourzending brengen wij €1 per fles in rekening.

Indien aan de gestelde voorwaarden is voldaan, wordt het reeds betaalde bedrag de klant binnen 30 dagen na ophaling door Michele Moresi teruggestort op de door de klant aangeduide bankrekening bij afwezigheid hiervan op de bankrekening die de initiële betaling aan Michele Moresi heeft verricht. 


Verkoopsvoorwaarden
Algemene Voorwaarden van Michele Moresi BV, Leon Fischerlaan 7, 1860 Meise. BE0841.279.020 

Voorwerp
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Michele Moresi BV, met zetel te B-1860 Meise, Leon Fischerlaan 7 ingeschreven onder BTW nummer BE 0841.279.020 hebbende als hoofdactiviteit de verkoop van Italiaanse gastronomische specialiteiten, met levering voorzien in België. Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor de totstandkoming van de betrekkingen met de consument voorafgaand aan de sluiting van de overeenkomst. 

Bestelling
Bestellingen via de website van Michele Moresi geschieden steeds onder aanvaarding van de algemene voorwaarden. Michele Moresi heeft het recht om onnauwkeurige of onvolledige bestelformulieren, waardoor bestellingen niet verwerkt kunnen worden, niet te verwerken. 

Bestellingen kunnen worden afgehaald na de orderbevestiging tijdens de openingsuren bij Delloro Factory, Krijtersveld 5 2160 Wommelgem,
 of ze worden geleverd, enkel in België. De leveringen gebeuren in opdracht van Michele Moresi door Delloro.

Verzakingsbeding
De consument heeft het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder betaling van boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst. De consument dient vervolgens de goederen op eigen kosten terug te sturen, waarna Michele Moresi de aankoopprijs terug zal betalen. 

Alcohol & Verantwoordelijkheid
Wij verkopen geen alcohol aan personen onder de 18 jaar. Met uw bestelling verklaart u hierbij dat u verantwoordelijk bent voor uw aankoop en ouder bent dan 18 jaar. 

Contractpartij
Wij verkopen alleen aan :
a. natuurlijke personen die ouder zijn dan 18 jaar
b. juridische entiteiten met zetel in België.

Bij de acceptatie van deze algemene voorwaarden verklaart de klant dat hij/zij ouder is dan 18 jaar. 

Levering
Voor levering binnen België worden de transport kosten apart aangerekend, volgens de voorwaarden die worden toegepast tijdens het afrekenen op de webshop.

Bestellingen kunnen worden afgehaald na de orderbevestiging tijdens de openingsuren bij Delloro Factory, Krijtersveld 5 2160 Wommelgem, of ze worden geleverd, enkel in België. De leveringen gebeuren in opdracht van Michele Moresi door Delloro. 

De levering geschiedt binnen de 10 dagen na ontvangst van een volledig en correcte bestelling, tenzij anders vermeld op de orderbevestiging. De klant is verplicht zijn geleverde bestelling te controleren op de correctheid ervan. Aanvaarding van de levering staat gelijk aan een correcte geleverde bestelling, tenzij anders overeengekomen. 

Michele Moresi is niet aansprakelijk voor bewezen zakelijke schade ten nadele van de koper als gevolg van overschrijding van levertijden. Wanneer uw bestelling niet op voorraad is wordt er contact met u opgenomen over de levertijd. Mocht de levertijd voor u niet acceptabel zijn dan wordt de bestelling automatisch geannuleerd. 

Prijzen
De prijzen en tarieven zijn steeds uitgedrukt in Euro en gelden per fles, conform de vermelding op website ten tijde van de bestelling of zolang de voorraad strekt. Indien niet anders aangegeven, gaat het hier om flessen met 0,75 Liter inhoud. 

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW (21%) en taksen. 

Michele Moresi heeft het recht om prijzen te wijzigen en om eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer u hierdoor zou worden benadeeld, wordt u via e-mail hiervan op de hoogte gesteld. U heeft dan het recht uw gedane bestelling te annuleren. Daarnaast kan Michele Moresi prijzen wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden (wijziging van BTW, taksen op goederen, verpakkingsmateriaal, vervoer, ...). 

Alle aanbiedingen van Michele Moresi zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de wijn. Wanneer een product onverhoopt niet meer leverbaar is, wordt er contact met u opgenomen en u eventueel een alternatief aangeboden. U heeft dan het recht uw bestelling te annuleren. Michele Moresi heeft het recht om specifieke en persoonlijke promoties door te voeren die niet toepasbaar zijn via michelemoresi.be.

Betaling
Goederen worden pas geleverd na betaling. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst kan u kiezen uit de online betaling via PayPal of Bancontact, of betaling via overschrijving. Er wordt enkel een factuur opgemaakt voor ondernemingen met een BTW-nummer op aanvraag. Deze wordt nagestuurd via email door Michele Moresi BV. Klachten aangaande de factuur dienen per e-mail en binnen 8 dagen na factuurdatum aan Michele Moresi te worden gemeld. 

Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven de uitsluitende eigendom van Michele Moresi zolang zij niet volledig betaald werden, zelfs indien zij werden gewijzigd of geïncorporeerd. Het is onverminderd de verplichting van de klant om zich te verzekeren voor de risico’s van de producten en ervoor te zorgen als goed huisvader. Het is verboden om aangekochte producten verder door te verkopen onder een andere benaming of label dan deze aangeduid door Michele Moresi. 

Overmacht
Michele Moresi is nooit aansprakelijk voor overmachtsituaties of iedere andere oorzaak buiten haar wil gelegen (oorlog, staking, lock out, breuk, diefstal, brand, logistieke problemen bij transporteurs en derden aangestelden, edm) die ertoe zouden kunnen leiden dat Michele Moresi niet of niet tijdig aan haar verkoopsengagement kan voldoen, hoewel zij steeds alles in het werk zal trachten te stellen om desgevallend met vertraging de overeenkomst uit te voeren, zonder dat zij tot schadevergoeding gehouden is of kan worden. 

Disclaimer
Informatie op de website wordt de klant aangeboden onder voorbehoud van tik- en drukfouten of anderszins materiële vergissingen. Tussentijdse wijzigingen, zowel qua producten als qua prijzen zijn steeds mogelijk en kunnen géén aanleiding zijn voor enige betwisting. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken van de geleverde producten. De klant wordt dan ook steeds uitgenodigd om regelmatig de website te raadplegen voor de laatste versie van onze voorwaarden alsook productinfo. Michele Moresi aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van mogelijk foutieve of gewijzigde informatie, evenmin voor handelingen verricht door derden. 

Bescherming van het Privéleven
Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Michele Moresi. Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden doch uitsluitend voor marketingdoeleinden uitgaande van Michele Moresi zelf, behoudens in geval van verzet door de klant ten laatste op het ogenblik van bestelling. De klant beschikt op elk ogenblik en kosteloos over het recht van inzage en verbetering van deze gegevens. In dat geval volstaat het een e-mail te sturen naar 
michele@michelemoresi.be . Voor inlichtingen betreffende diensten na verkoop alsook voor mogelijke klachten kan de klant steeds per e-mail terecht bij Michele Moresi, op het vermelde e-mailadres. De klant erkent expliciet dat een door hem opgegeven email-adres geldt als het adres waarnaar correspondentie rechtmatig toegezonden kan worden en dat de email-communicatie tussen hem en Michele Moresi de rechtskracht van een schriftelijk bewijs bezit. 

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Alle onze overeenkomsten, inclusief de bijzondere en algemene contract-en factuurvoorwaarden, alsook de uitvoering ervan zijn onderworpen aan het Belgische Recht. De nietigheid van één of meer onderdelen van onderhavige voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg doch slechts tot nietigheid van het geviseerde onderdeel. De overige bepalingen blijven daarom volledig en onverlet van toepassing. In geval van enige betwisting is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement te Brussel bevoegd.


OPGELET: Deze service is enkel geldig met mits voorlegging van een geldig aankoopbewijs en dit tot maximum 1 jaar na aankoop van de wijn.